Nattrening Bymarka (22.10.2015) Nattrening Bymarka (22.10.2015)